ชื่อลูกค้า: Mizuki Thailand Co., Ltd.
ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง
อุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนยานยนต์
ประเภทของน้ำเสีย: น้ำเสียจากกระบวนการผลิตที่มีน้ำมันและน้ำเสียจากครัวเรือน
อัตราการไหล: 24M3 ต่อวัน
สิ่งอำนวยความสะดวกของเรา: ระบบตกตะกอนแบบตกตะกอนแบบกลุ่ม (ระบบ UI)
500L ต่อชุด
สารเคมีที่ใช้: อะลูมิเนียมซัลเฟต (สารตกตะกอน) โซเดียมไฮดรอกไซด์
(สารทำให้เป็นกลาง)
กรดซัลฟิวริก (สารทำให้เป็นกลาง)
โพลิเมอร์ตกตะกอน (ผลิตในประเทศญี่ปุ่น)
ทราย UI (ของแท้ของเรา)

สำหรับรายละเอียดและคำถามกรุณาติดต่อดังต่อไปนี้

ผู้รับผิดชอบ: Kondo
Tel: 081-256-7070
E-mail: kondo@uimasters.co.th