I. ในโรงงานต่อไปนี้ ผู้ควบคุมงานและผู้จัดการอุปกรณ์จะต้องรับผิดชอบระบบควบคุมมลพิษ
(ข้อกำหนดสำหรับผู้ควบคุมและผู้จัดการอุปกรณ์ระบุไว้ในรายการถัดไป)

1. โรงงานที่ปล่อยน้ำเสียมากกว่า 60 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง (ไม่รวมน้ำหล่อเย็น)
หรือโรงงานที่ปล่อยน้ำเสียมากกว่า 100 กก. ที่มี BOD จำนวนมากต่อวัน
2. โรงงานที่ปล่อยน้ำเสีย 50㎥ ต่อวันจากกระบวนการที่จัดการกับโลหะหนัก
หรือที่มีปริมาณโลหะหนักต่อไปนี้ในน้ำเสีย
・สังกะสี 250,000 มก./วัน ขึ้นไป
・โครเมียม 25,000 มก./วัน ขึ้นไป
・สารหนู 12,500 มก./วัน ขึ้นไป・ ทองแดง 50,000 มก./วัน ขึ้นไป ・ปรอท 250 มก./วัน
ขึ้นไป・ แคดเมียม 1,500 มก. /วัน ขึ้นไป・ ซีลีเนียม 1,000 มก./วัน ขึ้นไป ・ตะกั่ว 10,000 มก./วัน ขึ้นไป・ แมงกานีส 250,000 มก./วัน ขึ้นไป ผลิตมากกว่า 100 ตันต่อวัน (2) หากโรงหลอมผลิต ใช้มากกว่า 5 ตันต่อชุด 4. เป็นผลพลอยได้จากการกลั่นปิโตรเลียมในกระบวนการผลิต โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมากกว่า 100 ตัน ทุกขนาดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตธรรมชาติ แก๊ส 6. โซเดียมคาร์บอเนต, โซเดียมไฮดรอกไซด์, ไฮโดรเจนคลอไรด์, กรดไฮโปคลอรัส

โรงงาน ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นวัสดุในกระบวนการผลิตโซเดียม
เพื่อผลิตคลอร์อัลคาไลมากกว่า 100 ตันต่อวัน
7. โรงงานที่ผลิตปูนซีเมนต์
8. โรงงานถลุงโลหะมีค่าหรือผลิตโลหะตั้งแต่ 50 ตันขึ้นไปต่อวัน 9.
โรงงานเยื่อและกระดาษที่ผลิตได้ตั้งแต่ 50 ตันขึ้นไปต่อวัน
10. โรงงานกลั่นน้ำมันดิบ

II. หัวหน้างานและผู้จัดการอุปกรณ์ที่รับผิดชอบระบบควบคุมการปนเปื้อนต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้

1. ผู้ควบคุมงานต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและ
ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานแห่งประเทศไทย กรณีบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม จะต้องดำเนินการ
โดยผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้างต้น 2. ผู้ดูแลอุปกรณ์ต้องมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา แต่ ไม่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับหัวหน้างาน 3. ผู้ควบคุมงานและผู้จัดการอุปกรณ์ ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กรมโรงงานประกาศกำหนด ทุกประการ

Ⅲ. โรงงานในข้อ 1 ต้องจัดทำและส่งรายงานผลการทดสอบพิษวิทยาต่อกรมโรงงานทุก 3 เดือนตามมาตรฐานของกรมโรงงาน การทดสอบต้องทำในห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือห้องปฏิบัติการของเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมอุตสาหกรรม

ออกเมื่อ พ.ศ. 2525 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
[อ้างอิง URL] http://www.pcd.go.th/info_serv/en_reg_std_water04.html#s10