มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ณ สถานที่ตั้งของ กนอ

กฎหมาย กนอ. ประกาศ

1) ค่า pH 5.5-9.0

2) อุณหภูมิ < 45 องศาเซลเซียส

3) สี < 600 ADMI

4) กลิ่นต้องไม่ถูกรังเกียจ

5) ปริมาณของแข็งที่ละลายทั้งหมด หรือ TDS) < 3,000 มก./ล

6) สารแขวนลอยทั้งหมด < 200 มก./ล

7) ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD) < 500 มก./ล

8) ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) < 750 มก./ล

9) ซัลไฟด์ < 1 มก./ล

10) ไซยาไนด์ HCN < 0.2 มก./ล

11) น้ำมันไขมันและไขมัน < 10 มก./ล

12) ฟอร์มาลดีไฮด์ < 1 มก./ล

13) สารประกอบฟีนอล < 1 มก./ล

14) คลอรีนอิสระ < 1 มก./ล

15) ยาฆ่าแมลง (ต้องตรวจไม่พบ)

16) ไนโตรเจนเจลดาห์ลทั้งหมด < 100 มก./ล

17) ฟลูออไรด์ < 5 มก./ล

18) สารลดแรงตึงผิว < 30 มก./ล

19) โลหะหนัก

19.1) สังกะสี < 5.0 มก./ล

19.2) เฮกซะวาเลนต์โครเมียม < 0.25 มก./ล

 

19.3) โครเมียมไตรวาเลนต์ < 0.75 มก./ล

19.4) สารหนู < 0.25 มก./ล

19.5) ทองแดง < 2.0 มก./ล

19.6) ปรอท < 0.005 มก./ล

19.7) แคดเมียม < 0.03 มก./ล

19.8) แบเรียม < 1.0 มก./ล

19.9) ซีลีเนียม < 0.02 มก./ล

19.10) ตะกั่ว < 0.2 มก./ล

19.11) นิกเกิล < 1.0 มก./ล

19.12) แมงกานีส < 5.0 มก./ล

19.13) เงิน < 1.0 มก./ล

19.14) ธาตุเหล็กทั้งหมด < 10.0 มก./ล

 

มาตรฐานสิ่งแวดล้อมบนที่ดินสาธารณประโยชน์

1) ค่า pH 5.5-9.0

*2) อุณหภูมิ < 40 °C

*3) สี < 300 ADMI

4) ปริมาณของแข็งที่ละลายทั้งหมด หรือ TDS) < 3,000 มก./ล

*5) สารแขวนลอยทั้งหมด < 50 มก./ล

*6) ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD) < 20 มก./ล

*7) ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) < 120 มก./ล

8) ซัลไฟด์ < 1 มก./ล

9) ไซยาไนด์ HCN < 0.2 มก./ล

10) น้ำมันไขมันและไขมัน < 5 มก./ล

11) ฟอร์มาลดีไฮด์ < 1 มก./ล

12) สารประกอบฟีนอล < 1 มก./ล

13) คลอรีนอิสระ < 1 มก./ล

14) ยาฆ่าแมลง (ต้องตรวจไม่พบ)

15) เจลดาห์ลไนโตรเจนทั้งหมด < 100 มก./ล

16) ฟลูออไรด์ < 5 มก./ล

17) โลหะหนัก

17.1) สังกะสี < 5.0 มก./ล

17.2) เฮกซะวาเลนต์โครเมียม < 0.25 มก./ล

17.3) โครเมียมไตรวาเลนต์ < 0.75 มก./ล

17.4) สารหนู < 0.25 มก./ล

17.5) ทองแดง < 2.0 มก./ล

17.6) ปรอท < 0.005 มก./ล

17.7) แคดเมียม < 0.03 มก./ล

17.8) แบเรียม < 1.0 มก./ล

17.9) ซีลีเนียม < 0.02 มก./ล

17.10) ตะกั่ว < 0.2 มก./ล

17.11) นิกเกิล < 1.0 มก./ล

17.12) แมงกานีส < 5.0 มก./ล

 

มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ณ ที่ตั้งของ กนอ. (ต้นฉบับภาษาไทย)
 

一般所有地での環境基準(タイ語原文)